ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-09-11

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 23/09/2011

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (ΣΕΚ) κάλεσε σε σύσκεψη τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ ΟΤΑ) στη Βίλλα Στέλλα του Πολιτιστικού Κέντρου του Ν. Ηρακλείου την 23/09/2011. Συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των καλεσμένων. Ο ΣΕΚ ως πλαίσιο της συζήτησης για τη Σύσκεψη, έθεσε τα ακόλουθα:

·       Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον κυκλώνα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης της ιστορία της και οι συνέπειες -άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες- είναι και θα είναι οδυνηρές, επιβάλλεται  η επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων να στοχεύει πρωταρχικά στο μικρότερο δυνατό κόστος. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη μεγιστοποίηση της Διαλογής στη Πηγή των Υλικών, που στην Ελλάδα απουσιάζει παντελώς. Άρα οι προκηρύξεις των έργων Διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να ενθαρρύνουν  σαφέστατα τη Διαλογή στη Πηγή, όπως άλλωστε προβλέπεται από την οδηγία 98/2008.

·       Η διαδικασία για τους διαγωνισμούς, οι οποίοι είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση, για τα Απόβλητα των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου, πρέπει να εξασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των τεχνολογιών και των κατά το δυνατό περισσότερων υποψηφίων. Θεωρούμε αναγκαίο οι προδιαγραφές των διαγωνισμών να μη προσδιορίζουν αποκλειστικά παραλαβή σύμμικτων αλλά και προδιαλεγμένων υλικών, ώστε να επιτρέπει στους Δήμους την έναρξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαλογή στη πηγή , τόσο περισσότερο μειώνεται το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων τελικής επεξεργασίας.

·       Η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να γίνει με τη διενέργεια περισσότερων του ενός διαγωνισμού (4 διαγωνισμοί για τα έργα της Αττικής), ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος από την όποια ενδεχόμενη αποτυχία του ενός αναδόχου στη πορεία των 20-25 χρόνων και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων.

·       Η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να εξασφαλίζει τις θέσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να προβλέπει τη δημιουργία νέων. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να αξιολογείται θετικά στη βαθμολόγηση των προτάσεων.

·       Η επιλογή αναδόχου θα πρέπει να έχει ως κριτήρια αξιολόγησης και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα με βάση την ιεράρχηση της Ε.Ε. (Πρόληψη-Επανάχρηση - Διαλογή στη Πηγή-Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση-Καύση-Εδαφική διάθεση)

·       Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεται η έμμεση πριμοδότηση της ενεργειακής αξιοποίησης-καύσης, μέσω του ειδικού τέλους ΑΠΕ, το οποίο πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Η οποία επιδότηση να υπολογίζεται στο επιπλέον της προσφερόμενης τιμής καθ’ όσον επιβαρύνει επιπλέον όλους μας.

 

Συμμετείχαν οι:

Δρακόπουλος Χρήστος

Καλογερόπουλος  Παναγιώτης

Βασιλόπουλος

Γεωργίου Ευάγγελος

Βροντάνης Παναγιώτης

Τσομπανίδης Χρήστος

Μπιζάς Θωμάς

Κυρκίτσος  Φίλιππος

Κανακόπουλος Δημήτρης

 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΠΠΕ, κ. Δρακόπουλος, τόνισε ότι με βάση τη διακήρυξη του διαγωνισμού το Δημόσιο εγγυάται για 1.350.000tεισερχομένων αποβλήτων ανά έτος και  για 20-25 χρόνια. Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την αναμενόμενη μείωση των ποσοτήτων λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και την επιδιωκόμενη μείωση των αποβλήτων βάσει των οδηγιών 31/1999 και 98/2008. Τόνισε επίσης ότι μεγαλύτερη ευελιξία παρέχουν οι μη θερμικές επεξεργασίες σε τυχόν αυξομείωση των ποσοτήτων. Σχετικά με το κόστος κατασκευής, εξέφρασε την απορία του για τον τρόπο υπολογισμού του, και για το αν ελήφθησαν υπ’ όψιν τα δεδομένα από άλλες χώρες της Ε.Ε. Σχετικά με την έμμεση πριμοδότηση των Ενεργειακών Τεχνολογιών μέσω του ειδικού τέλους ΑΠΕ, τόνισε ότι έτσι, αφ’ενός νοθεύεται ο ανταγωνισμός, αφ’ετέρου επιμερίζεται το κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής σε όλη την Ελλάδα.

 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΣΑ κ. Τσομπανίδης ανέφερε ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο εάν <<κρεμαστούν>> 4εκ. κάτοικοι από έναν ανάδοχο και συμφώνησε με την τμηματοποίηση των έργων. Τόνισε επίσης ότι τα προδιαλεγμένα απόβλητα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο διαγωνισμό εφ’όσον θα προορίζονται για τις ίδιες ΟΕΔΑ. Επίσης ανέφερε ότι λείπουν τα κριτήρια επιλογής και ότι είναι οξύμωρο να κληθούν να διαγωνισθούν διαφορετικές τεχνολογίες.

 

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΕ ΟΤΑ, κ. Μπιζάς εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση της Ομοσπονδίας στη διαδικασία του διαγωνισμού, ανέφερε ότι υπονομεύει τη διαδικασία της εναλλακτικής διαχείρισης και την υποστήριξη της στη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας μέσω μικρών αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων.

 

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΑ, κ. Κυρκίτσος επισήμανε την αναντιστοιχία ότι: “αφήνουμε το οικονομικό και εύκολο –το προδιαλεγμένο- για το απώτερο μέλλον ενώ θα έπρεπε η διαλογή στην πηγή να είναι η πρώτη μας μέριμνα καθώς εξασφαλίζει μεγάλη οικονομία στο κόστος  εγκατάστασης και λειτουργίας”. Επεσήμανε την ανάγκη τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων να έχουν τη δυνατότητα παραλαβής και άλλων διακριτών ρευμάτων –έναντι gatefee- όπως ληγμένα τρόφιμα, ιλύες βιολογικών καθαρισμών κ.α.

 

Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες τόνισαν το γόνιμο και δημιουργικό της συζήτησης και υπογράμμισαν την ανάγκη παρεμβάσεων στη διαβούλευση καθώς και τη συνέχεια ανταλλαγής απόψεων.

 

Με  εκτίμηση

Δημήτρης Κανακόπουλος

Πρόεδρος του Προσωρινού Δ.Σ.