Ταυτότητα - Σκοποί

Σκοποί του Συνδέσμου είναι :

Ι. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτού, των Ο.Τ.Α. (Δήμων και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ.) και των κρατικών Αρχών εν γένει.

ΙΙ. Η προώθηση και η προβολή των θεμάτων, που σχετίζονται με την ανακύκλωση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων και συναφών προϊόντων (εδαφοβελτιωτικών κ.λπ.) δια της μεθόδου της κομποστοποίησης.

ΙΙΙ. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος δια της ανακύκλωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και της παραγωγής βιολογικών λιπασμάτων με τη μέθοδο της κομποστοποίησης.

IV. Η προώθηση και προβολή θεμάτων, μεθόδων και τεχνικών, που λειτουργούν θετικά και συνεργιστικά και με την μέθοδο της κομποστοποίησης.

V. Hσυστηματική προώθηση της μεθόδου της κομποστοποίησης, ώστε να καταστεί και στην Ελλάδα, ως μία βασική μέθοδος διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων.

VI. Η ουσιαστική συμβολή για την δημιουργία επίσημου φορέα πιστοποίησης και ελέγχου όλων των μεθόδων, διαδικασιών και πρακτικών της κομποστοποίησης, καθώς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος του κομπόστ ανάλογα την τελική χρήση.

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Ο Σύνδεσμος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

Ι. Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας  των μελών.

ΙΙ. Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

ΙΙΙ. Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.

IV. Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

V. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο ή και ηλεκτρονικό.

VI. Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας ό,τι επιβάλλεται για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των σκοπών του.

VII. Υλοποιώντας πιλοτικά, ερευνητικά ή επιδεικτικά προγράμματα, που προάγουν την κομποστοποίηση,

VIII. Υλοποιώντας εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την κομποστοποίηση,

IX. Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

Χ. Αξιοποιώντας κάθε άλλο νόμιμο μέσο και δράση.

 

Site Map: Κεντρική \ Σ.Ε.Κ. \ Ταυτότητα - Σκοποί