ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τo προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

Πρόεδρος: Κανακόπουλος Δημήτρης – Εταιρία: Π.Α.Ε.

Αντιπρόεδρος: Παππάς Γεώργιος – Εταιρία: ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ

Γραμματέας: Κυρκίτσος Φίλιππος -Εταιρία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταμίας: Βροντάνης Πάνος – Εταιρία: ΠΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΝΗΣ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε.

Μέλος: Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης – Εταιρία: ΝΕΑ ΦΕΡΤΥΛ Α.Ε.

Μέλος: Κρότσης Σπύρος – Εταιρία: ECOG

Μέλος: Μαυρομάτης Νικόλαος – Εταιρία: ECOG

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί και δραστηριοποείται δια μέσου των εξής οργάνων:

1. της Γενικής Συνέλευσης

2. του Διοικητικού Συμβοουλίου

3. του Προεδρείου

4. της Γενικής Γραμματείας

5. της Ελεκτικής Επιτροπής

 

1. Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση διαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου και των οργάνων της και εγκρίνει τα επίτιμα μέλη. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε έτος, μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέματα που συζητούνται στη Γενική Συνέλευση είναι: έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού, απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους, η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κ.α.

2. Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρεις Συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη για αντικατάσταση μελών που αποχωρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται κάθε χρόνο τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.

3. Προεδρείο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε έννομη σχέση ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηριών και κάθε άλλης Αρχής καθώς και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ανάμεσα στα καθήκοντα του είναι να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κ.α.

4. Γενική Γραμματεία

Ο Γενικός Γραμματέας, ως άμεσος βοηθός του Προέδρου, φροντίζει για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συνδέσμου. Συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, διεκπεραιώνει μαζί με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά κ.α.

5. Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την οργάνωση του Συνδέσμου της εταιρείας πατήστε εδώ όπου θα βρείτε το καταστατικό του.

 

Site Map: Κεντρική \ Σ.Ε.Κ. \ Δ.Σ - Οργανωτική Δομή