ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

Τίτλος Νομοθετήματος

ΦΕΚ

Παρατηρήσεις

2009

Υ.Α. 39624/2209/

Ε103/2009

Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006.

ΦΕΚ 2076/Β/2009

 

Υ.Α. 21017/84/2009

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.

ΦΕΚ 1287/Β/6-2009

 

Υ.Α. 8111.41/09/2009

Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας.

ΦΕΚ 412/Β/2009

 

2008

Εγκύκλιος

Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσής τους, μετά από επεξεργασία, εντός ή επί του εδάφους

 

 

Εγκύκλιος

Διευκρίνιση θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας, σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

 

Διευκρινίσεις για τη ν ΚΥΑ 13588/725/2006, θέματα αδειοδότησης κ.α.

Εγκύκλιος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για άρθρο 7 ΚΥΑ 13588 (28-1-08)

 

 

2007

Εγκύκλιος

Εγκύκλιος για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ επικινδυνότητας <35

 

 

Εγκύκλιος

Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

 

 

Εγκύκλιος

2η Εγκύκλιος, Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις Βιομηχανίες

 

 

2006

Εγκύκλιος

Κανονισμός 1013/2006 Για τη συνοριακή μεταφορά των αποβλήτων

 

 

ΚΥΑ Αριθμ.

Η.Π 24944/1159

Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

ΦΕΚ 791/Β/6-2006

 

KYA 4641/232/2006

«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για υγειονομική ταφή αποβλήτων»

ΦΕΚ 168/Β/02-2006

 

ΚΥΑ 13588/725/2006

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 - Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»

ΦΕΚ 383/B/3-2006

Αντικατάσταση της 19396/1546/1997

2005

 

Εγκύκλιος

Οικ.135977/14-12-2005

Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

 

 

ΚΥΑ 22912/1117

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»

ΦΕΚ 759/Β/6-2005

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

Εγκύκλιος

131529/7-4-2005

Παροχή οδηγιών για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν ή διαχειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

 

 

Εγκύκλιος

Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις Βιομηχανίες

 

 

2004

Εγκύκλιος

123067/10-2-2004

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή-Μεταφορά-Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

 

 

Διόρθωση Εγκύκλιου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ οικ.103731/1278/5-5-04» (Ορθή επανάληψη 13-5-04)

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.103731/1278/5-5-04

Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη Διαχείριση των μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ. 109974/3106/22-10-04

(Ορθή επανάληψη      4-11-04 )

Σχετικά με τις Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ

 

 

ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»

ΦΕΚ 1909/Β/2-2003

Ενσωμάτωση της  Οδηγίας Πλαίσιο 91/156/ΕOΚ

2003

Απόφαση 2003/33/ΕΚ

Για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής

 

 

ΚΥΑ 37591/2031/2003

«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»

ΦΕΚ 1419/Β/10-2003

 

Υ.Α. 26469/1501

/Ε103/2003

Τροποποίηση της κ.υ.α 14312/1302/00 με θέμα «συμπλήρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α 113944/97 «εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (723/Β)»

ΦΕΚ 864/Β/2003

 

Εγκύκλιος

Εγκύκλιοι για τη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

 

 

Υ.Α. 239267/2003

Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Ζωικών αποβλήτων

ΦΕΚ 950/Β/7-2003

 

ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/ 2003

«Σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCΒ – Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β’ 514)»

ΦΕΚ 606/Β/5-203

 

2002

ΥΑ 29407/3508

Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

ΦΕΚ 1572/Β/2002

Ενσωμάτωση Οδηγίας 99/31/ΕΚ

Υ.Α. 3418/07/2002

Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου

ΦΕΚ 712 Β/2002

 

2000

Υ.Α. 19817/1702/2000

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 73537/14398/95 «διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (781/Β). Πρόγραμμα δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αυτής.

ΦΕΚ 963/Β/8-2000

 

ΚΥΑ 7589/731/2000

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)»

ΦΕΚ 514/Β/4-2000

 

ΚΥΑ 14312/1302/2000

Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ’ αριθ.

113944/1944/1997 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης με θέμα «Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

ΦΕΚ 723Β/2000

Καταργήθηκε

Ν.2824/2000

 

 

Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων

ΦΕΚ

90/Α/3-2000

 

1999

Υ.Α. 2487/455/1999

Μέτρα και όροι για τη ν πρόληψη και τον

περιορισμό τη ς ρύπανσης το υ περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων

ΦΕΚ 196/Β` /8.3.1999

Καταργήθηκε

1997

ΥΑ 362016/28.11.97

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της απόφασης αριθμ. 346712/6.10.97 περί «διαδικασίες για τη βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων (Υπουργείο Γεωργίας))

 

 

ΥΑ 346712/6.10.97

Διαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργικών προϊόντων (Υπουργείο Γεωργίας)

 

 

ΚΥΑ 114218

Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΦΕΚ 1016Β/1997

 

ΚΥΑ 113944/97

Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών

αποβλήτων (Γενικές Κατευθύνσεις της

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΦΕΚ 1016Β/1997

Καταργήθηκε

ΚΥΑ 19396/1546

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

ΦΕΚ 604 Β

Καταργήθηκε

Π.Δ 22/1997

Επιτήρηση και έλεγχος αποστολών των ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών - μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα

ΦΕΚ 20/Α`/26.2.1997

 

 

 

1996

ΚΥΑ 69728/824

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

ΦΕΚ 358/1996

Καταργήθηκε

ΚΥΑ 98012/2001

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια

 

Καταργήθηκε

1995

ΚΥΑ 73537/148

«Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και

συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»

 

Καταργήθηκε

1994

Νόμος 2203/94

Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους

ΦΕΚ 58/Α/94

 

1993

ΚΥΑ 82805/2224/93

Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων

ΦΕΚ 699Β//1993

Καταργήθηκε

1991

ΚΥΑ 80568/4225

Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων

ΦΕΚ 641/Β/1991

 

1988

Υ.Α. 19744/454/1988

Επιτήρηση και έλεγχος των Διασυνοριακών Μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων

ΦΕΚ 166/Β/3-1988

 

1986

ΚΥΑ 49541/1424/86

Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 75/442 του Συμβουλίου

ΦΕΚ 444Β/1986

Αντικαταστάθηκε από την

ΚΥΑ 69728/96

1985

ΚΥΑ 71560/3053

Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων

ΦΕΚ 665 Β

Καταργήθηκε

Κ.Υ.Α.72751/3054

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και

εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων

ΦΕΚ 665 Β

Καταργήθηκε

1983

Π.Δ. 329/1983

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ

ΦΕΚ 118/Α/1983

 

 

 

 

1982

Υ.Α. 181051/1090/82

Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοίων

ΦΕΚ 266/Β/1982

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2008

 

ΠΔ 170/2008

 

ΠΔ 170/2008 «Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

ΦΕΚ 228/Α/11-2008

 

ΠΔ 99/2008

 

ΠΔ 99/2008  «Συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού»

ΦΕΚ 154/Α/7-2008)

 

2007

Υ.Α. 74362/5340 /05/2007

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης

ΦΕΚ 544/Β/4-2007

 

Υ.Α. 9268/469/2007

Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

ΦΕΚ 286/Β/3-2007

 

 

 

 

2006

Υ.Α. οικ. 150237/2006

Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος Κρήτης "ΣΕΔΙΣ - ΚΕΠΕ" 

ΦΕΚ 1398/Β/9-2006

 

Π.Δ. 15/2006

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκέμβριο

ΦΕΚ 12/Α/2006

 

2005

Εγκύκλιος

122648/9.3.05

«Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

 

 

2004

ΚΥΑ οικ. 104826/2004

«Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001

ΦΕΚ 849/Β/6-04

 

ΚΥΑ 112145/2004

"Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες - επιτηδευματίες"

ΦΕΚ 1916/Β/12-2004

 

ΠΔ 117/2004

«Μέτρα, όροι και  πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΦΕΚ 82/Α/3-2004

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2002/96/ΕΚ και 2002/95/ΕΚ

ΠΔ 116/2004

«Μέτρα, όροι και  πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων

ΦΕΚ 81/Α/3-2004

Ενσώματωση Οδηγίας 200/53/ΕΚ

ΠΔ 115/2004

«Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(Β’ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης

ΦΕΚ 80/Α/3-2004

 

ΠΔ 109/2004

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»

ΦΕΚ 75/Α/3-2004

 

ΠΔ 82/2004

Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

ΦΕΚ 64/Α/3-2004

 

2002

ΥΑ 24.1.2002

Διαδικασία και προϋποθέσεις

χαρακτηρισμού ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειμμένων οχημάτων

ΦΕΚ 57Β/2002

 

2001

Ν. 2939/2001

Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής  Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 179/Α/2001

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό Δίκαιο

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

 

2009

2527/ 7-1-2009

Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

ΦΕΚ 83/B/2009

 

2008

Απόφαση

6876/4871/2008

Έγκριση Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΦΕΚ

128/Α/7-2008

 

Υ.Α. 19403/1388/08/

2008

Τροποποίηση του π.δ 104/1999 (113/Α) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2003, της οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για την τέταρτη, Πέμπτη και έκτη προσαρμογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

 

 

Υ.Α. Α1/οικ/27683

/2320/2008

Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

ΦΕΚ 948/Β/5-2008

 

εγκύκλιος

Θέματα ΦοΔΣΑ

 

 

Ν.3688/08

Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνομίας και άλλες διατάξεις (άρθρο 16 εξειδικεύει οργανωτικά ζητήματα των ΦοΔΣΑ)

ΦΕΚ 163/Α/8-2008

 

 

 

Υ 325/14.03.08

Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη διαχείριση των απορριμμάτων

ΦΕΚ 465/Β/3-2008

 

2007

Υ.Α. Α1/οικ 11383/840/

2007

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

ΦΕΚ 309/Β/3-2007

 

Ν. 3536/2007

«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» (Άρθρο 30 Στερεά Απόβλητα)

ΦΕΚ 42/Α/2-2007

 

2006

N. 3463/06

Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

ΦΕΚ 114/Α/6-2006

 

Υ.Α. Η.Π. 1764/653/

2006

Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με τοπεριβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ "για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ ΕΟΚ" του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 77921/1440/1995

ΦΕΚ 327/Β/3-2006

 

Π.Δ. 211

Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΦΕΚ 211/Α/10-2006

 

2005

 

 

Ν. 3422/2005

 

 

Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

ΦΕΚ 303/Α/112-2005

 

2005

ΚΥΑ οικ. 145799/2005

«Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1

ΦΕΚ 1002/Β/7-2005

 

Υ.Α. Δ10/Β/Φ.68 /οικ.9725/2842

Τροποποίηση της Δ.10/Φ.68/οικ.4437/1.3.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Γεωργίας "Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης"

ΦΕΚ 713/Β/2005

 

2003

 

ΚΥΑ 37111/2021/2003

«Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως  αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3

ΦΕΚ 1391/B/2003

 

ΚΥΑ 11014/703/Φ104/

2003

«Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες

ΦΕΚ 332/Β/2003

 

Εγκ. οικ 117266/2003

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β/2003) όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου

 

 

2002

 

ΚΥΑ 25535/3281/02

«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες.

ΦΕΚ 1463/Β/11-2002

 

ΚΥΑ 15393/2332/2002

«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α’ 91)»

ΦΕΚ 022/Β/5-2002

 

Ν. 3010/2002

«Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΦΕΚ 91/Α/2002

 

ΠΔ 23/2002

Δημοτική Αστυνομία: Πρόσληψη, προσόντα, δικαιώματα

κλπ

ΦΕΚ 19/Β/2002

Αρμοδιότητες σχετικά με απορρίμματα

2001

Ν 2947/2001

Ολυμπιακή Φιλοξενία, Ολυμπιακά Έργα κλπ διατάξεις

ΦΕΚ 228/Α/2001

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

Επιθεωρητών

Περιβάλλοντος

ΥΑ Δ10/2001/Β-244

Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής

μελέτης αποκατάστασης λατομείων αδρανών υλικών

ΦΕΚ 224/Β/2001

 

2000

Υ.Α. 15420/3278/2000

Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού Αττικής

ΦΕΚ 783/Β/6-2000

 

1998

Υ.Α. 9690/Γ-601/1998

Ανάκληση της 135/Γ-5/31-12-97 απόφασης, με την οποία τροποποιήθηκε η 7381/Γ-112/97 απόφαση με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων

ΦΕΚ 828/Β/1998

 

Υ.Α. 6112/Γ-1049/1998

Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη διενέργειας έρευνας Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων

ΦΕΚ 457/Β/1998

 

Υ.Α. 135/Γ-5/1998

Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ-112/21-4-97 με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των Στερεών Βιομηχανικών αποβλήτων»

ΦΕΚ 50/Β/1998

 

 

1995

1995

Υ.Α. Υ1β/2000/1995

Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»

ΦΕΚ 343/Β/5-1995

 

Υ.Α. 77921/1440/1995

Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

795/Β/1995

Καταργήθηκε

Π.Δ. 410/1995

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

ΦΕΚ 231/Α/1995

Καταργήθηκε

1994

Ν. 2242/1994

Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζ.Ο.Ε. Κλπ

ΦΕΚ 162/Α/1994

Σύσταση Ειδικού

Σώματος Ελεγκτών

Περιβάλλοντος

(Καταργήθηκε)

1991

ΥΑ 71961/3670/1991

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/86

ΦΕΚ 541/Β/91

 

Π.Δ. 517/91

Για τις ιδιωτικές κλινικές

ΦΕΚ 202/Α/1991

 

Π.Δ. 444/91

Συμπλήρωση και τροποποίηση το υ Π.Δ. 1381/81 (Α334) ως προς το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο και το θείο που περιέχονται στα λιπάσματα

ΦΕΚ 164/Α/1991

Εναρμόνιση με Οδηγία 89/284/ΕΟΚ

Υ.Α. 8243/1113/1991

Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου

ΦΕΚ 138/Β/1991

 

1990

ΚΥΑ 75308/5512/1990

Καθορισμός τρόπου ενημέρω­σης πολιτών και φορέων για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλ­λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

ΦΕΚ 691/Β/1990

Καταργήθηκε

από την ΥΑ

Η.Π.37111/2021/2003

ΚΥΑ 69269/5387/1990

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφείς διατάξεις

ΦΕΚ 678/Β/1990

Αφορά την Προέγκριση

Χωροθέτησης και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

1990

ΚΥΑ 31784/954/90

Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίμων

ΦΕΚ 251/Β/1990

Εναρμόνιση της

Ελλην. Νομοθεσίας προς τη ν 85/339 Οδηγία ΕΟΚ

1988

ΚΥΑ 59388/3363/88

Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν.1650/1986

ΦΕΚ 638/Β/8-88

 

1982

Ν. 1650/1986

Για την προστασία του περιβάλλοντος

ΦΕΚ 160/Α/1986

Νόμος – Πλαίσιο

Π.Δ. 434/1982

Συγκρότηση και αρμοδιότητες ειδικής υπηρεσίας των ΟΤΑ

ΦΕΚ 78/Α/1982

Καταργήθηκε

από τοΠΔ 23/2002

1980

Ν. 1080/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως

διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων

ΦΕΚ 246/Α/1980

Τέλη καθαριότητας

1977

Ν. 743/1977

Περί προστασίας το υ θαλασσίου

Περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

ΦΕΚ 319/Α/1977

Αφορά τα απορρίμματα

που παράγονται από τα πλοία

1976

Ν. 429/1976

Περί τροποποιήσεως διατάξεως τινών το υ Ν. 25/1975.

ΦΕΚ 235/Α/1976

 

1975

Ν. 25/1975

Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως

δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

ΦΕΚ 74/Α/1975

 

1964

ΚΥΑ ΕΙβ/301/64

Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων.

ΦΕΚ 63/Β/1964