ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

 

Ο Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης  (ΣΕΚ) παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις της κομποστοποίησης διεθνώς. Πουθενά στο κόσμο και πολύ περισσότερο στις χώρες της Ε.Ε. δεν υπάγονται τα έργα κομποστοποίησης από βιομάζα σε ανάλογη κατηγορία της Α2 για τη περιβαλλοντική  αδειοδότηση  και μάλιστα άνευ ποσοτικών  περιορισμών.

Δεν είναι δυνατό να ισχύει για την κομποστοποίηση π.χ. των κλαδεμάτων ή των κτηνοτροφικών αποβλήτων ή των αποβλήτων των οινοποιείων ή των γεωργικών υπολειμμάτων (καλαμποκιές, βαμβακιές κ.λπ.). Θα ήταν σοβαρό αντικίνητρο για την υιοθέτηση της κομποστοποίησης  ως μεθόδου διαχείρισης που σημειωτέον είναι η πλέον φιλική περιβαλλοντικά και η πλέον οικονομική ταυτόχρονα.

Επιπλέον στοιχείο για την συνολική θεώρηση του θέματος: Με τη κομποστοποίηση στην Ελλάδα διαχειριζόμαστε το 1-2% των στερεών αποβλήτων έναντι του 18% (μέσος όρος) των χωρών της ΕΕ27.

Η Ελλάδα πρέπει να καλύψει πολύ μεγάλη απόσταση για να προσεγγίσει το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κενό το οποίο οφείλεται σε μη επαρκή και αιτιολογημένη διατύπωση για την κομποστοποίηση των επιμέρους διακριτών - διαχωρισμένων στη πηγή - ρευμάτων οργανικών αποβλήτων δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες, δεδομένου ότι το κόστος της γης και της αδειοδότησης σε Α2 είναι εξαιρετικά υψηλό και αποκλείει κατηγορηματικά την υλοποίηση επενδύσεων για την κομποστοποίηση των ανωτέρω διακριτών ρευμάτων, ιδιαιτέρα στα νησιά και στις δυσπρόσιτες περιοχές.

Από τα ανωτέρω διακριτά ρεύματα παράγεται πρώτης ποιότητας κόμποστ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. σε ανοικτές κομποστοπλατείες, σε κατηγορία Β και για μικρές ποσότητες άνευ κατηγοριοποίησης.

 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό ο ΣΕΚ προτείνει την παρακάτω κατάταξη των μονάδων κομποστοποίησης στις διάφορες κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

Ο πίνακας προτείνεται να γίνει ως ακολούθως:

Ομάδα 4η – Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

15

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα σε κατάλληλες υποδομές, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)

 

Q≥200.000tn/έτος

Q<200.000tn/έτος

Q>10.000 tn/έτος

Q: Ετήσια ποσότητα

εισερχομένων αποβλήτων

Q:0-10.000 tn/έτος μη

ένταξη σε κατηγορία

16

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)

 

Q≥80.000tn/έτος

Q<80.000 tn/έτος

Q>4.000 tn/έτος

Q: Ημερήσια ποσότητα

εισερχομένων αποβλήτων

Q:0-4.000 tn/έτος

μη ένταξη σε κατηγορία

 

Mε εκτίμηση

Δημήτρης Κανακόπουλος

Πρόεδρος ΣΕΚ