Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

www.eedsa.gr

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

www.paseppe.gr

 

European compost network ECN

www.compostnetwork.info

 

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κομποστοποίηση

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm

 

ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EL:PDF

 

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 19 Ιούλιος 2012 13:13)